KKTC – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI

KKTC KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI İÇDÜZENİ Madde 1. Kısa İsim BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Madde 2. Tefsir Madde 3. Amaç Madde 4. Kapsam İKİNCİ KISIM Kişisel Verinin İşlenmesi Madde 5. Kişisel Veriler İşlenirken Uygulanacak İlkeler Madde 6. Yasal İşleme Madde 7. Hassas Verinin İşlenmesi Madde 8. Başkana Bildirim Madde 9. Kişisel Veri Dosya Sistemlerinin Birleştirilmesi Madde 10. Veri Koruma Görevlisi ÜÇÜNCÜ KISIM Veri Transferi ve Gizlilik Madde 11. Diğer Ülkelere Veri…

"KKTC – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI YASASI"

VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2017 Resmi Gazete Sayısı: 30286 VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulacak olan Veri Sorumluları Sicilinin oluşturulması, idaresi ile Veri Sorumluları Siciline yapılması öngörülen kayıtlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kişisel verilerin…

"VERİ SORUMLULARI SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK"

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 28 Ekim 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30224 YÖNETMELİK Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi…

"KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK"

ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28300 ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınması, elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve…

"ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ"

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLGİ İŞLEM BİRİMLERİNDE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27097 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLGİ İŞLEM BİRİMLERİNDE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının (Değişik ibare:RG-20/11/2015-29538)  merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (III) sayılı…

"KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLGİ İŞLEM BİRİMLERİNDE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK"

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU Kanun Numarası : 5464 Kabul Tarihi : 23/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 1/3/2006 Sayı : 26095 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Amaç MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemek suretiyle kartlı ödemeler sisteminin etkin çalışmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2 – Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar…

"BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU"

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

  Resmi Gazete Tarihi: 18.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27968 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin nakit ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına, ödemelerin gerçekleştirilmesine ve tahsilatın Tek Hazine Hesabına aktarılmasına ilişkin işlemlerin elektronik ortamda verilecek talimatlarla yapılmasını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu…

"GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN ÖDEME VE TAHSİLAT İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR"

AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ – AÇIKLAYICI MEMORANDUM [ İnternet ve Hukuk Platformu -İ v H P- çevirisi ]

    AÇIKLAYICI MEMORANDUM Açıklayıcı Rapor Giriş Bilgi teknolojilerinde yaşanan devrim, toplum üzerinde köklü bir değişim yaratmıştır ve bu değişimin yakın gelecekte sürmesi muhtemeldir. Birçok işlem daha kolay hale gelmiştir. Başlangıçta, toplumun sadece belirli bazı kesimleri bilgi teknolojileri yardımıyla çalışma prosedürlerini akılcı hale getirebilirken, artık bu değişimden etkilenmeyen hemen hemen hiçbir kesim kalmamıştır. Bilgi teknolojisi, çeşitli biçimlerde, insanların neredeyse bütün faaliyetlerine nüfuz etmiştir.

"AVRUPA KONSEYİ SİBER SUÇ SÖZLEŞMESİ – AÇIKLAYICI MEMORANDUM [ İnternet ve Hukuk Platformu -İ v H P- çevirisi ]"

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 11.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29413 NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına, saklanmasına, paylaşılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile noter huzurunda veya huzurda olmadan yapılabilecek noterlik işlemleri ile 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlanan zaman damgası…

"NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK"

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 15.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27463 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı verilecek işletmecilerin belirlenmesine yönelik olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılacak ihalelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sayısı sınırlandırılmış kullanım hakkı verilecek işletmecilerin belirlenmesine yönelik olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılacak ihalelerde izlenecek usul…

"ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YETKİLENDİRMEYE İLİŞKİN İHALE YÖNETMELİĞİ"